RAY-BAN® SUN PROMO

 

 

V termínu od 11.4.2016 do 31.5.2016 kupte brýle Ray-Ban a napište nám na FB svůj

 

 

příběh, co odvážného dnes uděláš. Pro každého odvážného je zaručena cena.

 

 

 

 

Mechanika:

 

 

 

 

Co se počítá? Tvořivost!

 

Ceny budou uděleny účastníkům, kteří podle názoru poroty odpověděli nejlépe a jejich odpověď byla nejvíce překvapující a nejoriginálnější, spjata se značkou Ray-Ban® a co nejlépe vystihující aktuální kampaň - Ray-Ban® #ITTAKESCOURAGE. 

 

Pozor, to není všechno! Jeden z Vás může získat gril s logem značky Ray-Ban®! Stačí, aby Vaše odpověď získala nejvíce pozitivních hodnocení učivatelů Facebooku - “likes”. Tak sbírejte “lajky” a grilujte s Ray-Banem :)

 

 

 

Doba trvání:

 

 

Soutěž probíhá od 11. dubna do 31. května 2016.
Vyhlášení výsledků do 15. června 2016.

 

 

 

 

 ZDE >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SOUTĚŽ „ENCOURAGE THE COURAGE” - OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Níže uvedenými pravidly (dále jen: „Pravidla soutěže”) se stanoví podmínky, za nichž se bude konat soutěž „Encourage the Courage“, dále jen „Soutěž“.
 2. Soutěž pořádá a ceny věnuje společnost Glaser Group s.r.o. se sídlem v Praze, 110 00, Kasprova 14/13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod číslem: C 218377, IČO: 01707329, DIČ: 017 07 329 (dále jen: „Pořadatel soutěže“).
 3. Soutěže se po dobu jejího trvání může zúčastnit každá dospělá fyzická osoba s pobytem v České republice (dále jen „Účastník“), a to za účelem nesouvisejícím s její obchodní či pracovní činností. Ze soutěže jsou vyloučeni: 
  1. zaměstnanci a strany soukromoprávních smluv uzavřených Pořadatelem soutěže nebo jeho dceřinými společnostmi, 
  2. jiné osoby, které se podílely na pořádání Soutěže, mimo jiné členové Soutěžní komise,
  3. příbuzní osob uvedených v bodech a) a b), např. manželé, partneři, potomci, příbuzní stejné linie a stupně, osoby spřízněné adopcí či jejich partneři a spolubydlící.
 4. Dohled nad řádným průběhem soutěže v souladu s Pravidly soutěže a činnosti spojené s výběrem oceněných a předáním cen zajišťuje Soutěžní komise (dále jen „Komise“), tvořená 2 osobami určenými Pořadatelem soutěže.

 

II. DOBA TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE

 

 1. Soutěž se bude konat na území České republiky, ve dvou prodejnách Optique na těchto adresách: 
  1. Optique Palladium, Nám. Republiky 1, Praha
  2. Optique Praha, Maiselova 14/1, Praha
  • dále „Optiky“ a samostatně pak jako „Optika“ .
 2. Soutěž bude probíhat rovněž prostřednictvím webových stránek www.optique.cz.
 3. Soutěž bude zahájena 11. dubna 2016 a skončí 31. května 2016.
 4. Pravidla soutěže jsou k dispozici v Optikách a na těchto webových stránkách: www.optique.cz a www.facebook.com/optiquemaiselova.

 

III. ÚČAST A PRŮBĚH SOUTĚŽE

 

 1. Pro účast v Soutěži musí Účastník za dobu trvání Soutěže splnit všechny následující podmínky: 
  1. zakoupit sluneční brýle značky Ray-Ban® v jedné z Optik nebo prostřednictvím online obchodu na www.optique.cz.
  2. odpovědět na otázku zveřejněním odpovědi na www.facebook.com/optiquemaiselova. Otázka je následující: „Co odvážného dnes uděláš?
  3. uschovat stvrzenku představující doklad o nákupu slunečních brýlí značky Ray-Ban®.
 2. Účastník je oprávněn uvést více odpovědí na soutěžní otázku – podle počtu slunečních brýlí Ray-Ban® zakoupených v době trvání soutěže. 
 3. Vložení odpovědi na www.facebook.com/optiquemaiselova se považuje za souhlas s Pravidly soutěže.
 4. Odpovědi na soutěžní otázku předložené prostřednictvím www.facebook.com/optiquemaiselova posoudí Komise. 
 5. Hlavní ceny budou uděleny Účastníkům, kteří dle názoru Komise předložili odpovědi, které jsou nejzajímavější, nejnečekanější, nejoriginálnější a nejblíže vztažené ke značce Ray-Ban® a zároveň co nejšířeji odrážejí ideály kampaně Ray-Ban® „Encourage the Courage“. Komise stanoví pořadí, v němž budou výherci oceněni.
 6. Účastník, jenž obdrží nejvíce kladných ohlasů od uživatelů webových stránek www.facebook.com/optiquemaiselova, tedy tzv. „lajků“, bude oceněn zvláštní cenou uvedenou v Článku III.8 níže.
 7. Hlavní ceny:
  1. 1. místo – 1 (jedno) jízdní kolo v hodnotě 9470 CZK (slovy: devět tisíc čtyřista sedmdesát),
  2. 2. – 16. místo – jeden reproduktor značky Ray-Ban® na výherce v hodnotě 947 CZK (slovy: devětset čtyřicet sedm),
  3. 17. – 41. místo – jedna sada sluchátek značky Ray-Ban® na výherce v hodnotě 473 CZK (slovy: čtyřista sedmdesat tri).
 8. Zvláštní cena: 1 (jeden) gril značky Ray-Ban® v hodnotě 473 CZK (slovy: čtyřista sedmdesat tri ).
 9. Výsledky soutěže vycházejí pouze ze schopnosti Účastníků myslet kreativně a z jejich důvtipu. Soutěž nevyužívá prvků náhody či štěstí.
 10. Jeden Účastník může získat pouze jednu hlavní cenu bez ohledu na počet odpovědí předložených v rámci Soutěže.
 11. Soutěž bude vyhodnocena do 15 pracovních dnů ode dne jejího skončení. Výsledky budou oznámeny prostřednictvím www.facebook.com/optiquemaiselova s uvedením jména/příjmení/přezdívky Účastníka a jeho odpovědi. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na zkrácení Účastníkovy odpovědi.
 12. Účastník, jenž obdržel cenu, je na žádost Pořadatele soutěže zaslat kopii/fotografii/sken stvrzenky představující důkaz o koupi slunečních brýlí Ray-Ban® prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@optique.cz a poskytnout Pořadateli soutěže údaje nezbytné k předání ceny (jméno, příjmení, adresu, daňové identifikační číslo), přičemž pokud tak neučiní, cena propadne. V případě výhrad Pořadatele soutěže k pravosti stvrzenky může být Účastník požádán o předložení originálu stvrzenky zaměstnanci Optiky, přičemž pokud tak neučiní, cena propadne. 
 13. Ceny budou Účastníkům doručeny kurýrní službou. Náklady na doručení nese Pořadatel.
 14. Za účelem předání ceny je Účastník povinen uvést adresu, na niž bude cena doručena, do 14 dnů ode dne, kdy Pořadatel zaslal informace o výhře v Soutěži. Pokud Účastník tyto informace v uvedené lhůtě neposkytne, cena propadne. 
 15. Pořadatel soutěže zašle ceny s příslušnými doklady do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Účastník uvede doručovací adresu. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za případné škody způsobené doručovatelem.
 16. Účastníci nejsou oprávněni si ceny vyměnit za jinou cenu nebo peníze a nejsou oprávněni je převést či postoupit na jiného Účastníka nebo třetí stranu.

 

 

IV. PORUŠENÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

 

 1. Každé porušení Pravidel soutěže bude mít za následek vyřazení ze Soutěže. Rozhodnutí o vyřazení učiní Komise. Poskytnutí nepravdivých či nepřesných osobních údajů se považuje za porušení Pravidel soutěže.
 2. Účastnící, kteří jsou v podezření z manipulace s mechanismem Soutěže či jednání v rozporu s dobrými mravy nebo těmito Pravidly soutěže mohou být rozhodnutím Komise vyloučeni ze Soutěže nebo ztratit právo na výhru. 
 3. Vložení obscénního, urážlivého či vulgárního obsahu na webové stránky www.facebook.com/optiquemaiselova bude mít za následek vyřazení Účastníka.

 

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A AUTORSKÝCH PRÁV

 

 1. Osobní údaje bude zpracovávat Pořadatel soutěže jako správce údajů. Žádná jiná osoba nebude mít přístup k osobním údajům. Údaje budou zpracovávány za účelem účasti v Soutěži a jejího uzavření včetně výdeje cen. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a je oprávněn požadovat jejich opravu, úpravu či smazání. 
 2. Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí údajů včetně osobních údajů pro účely Soutěže je dobrovolné, avšak nezbytné k účasti v Soutěži. 
 3. Účastník tímto uděluje Pořadateli soutěže souhlas s použitím Účastníkovy odpovědi vložené na webové stránky www.facebook.com/optiquemaiselova a rovněž s použitím jména/příjmení/přezdívky Účastníka v souvislosti se Soutěží včetně práva na zveřejnění uvedených informací prostřednictvím www.facebook.com/optiquemaiselova.
 4. Účastník je oprávněn přistupovat k jím poskytnutým osobnímu údajům. Účastník je oprávněn žádat Pořadatele o vysvětlení zpracování osobních údajů. Účastník je oprávněn žádat Pořadatele o odstranění závadného stavu v souvislosti s osobními údaji.
 5. Účastník nemá nárok na odměnu za účast v Soutěži ani za použití jeho odpovědi uvedené výše. 
 6. Obsah vložený Účastníkem na webové stránky www.facebook.com/ optiquemaiselova musí být původní a Účastník jejím vložením potvrzuje, že má plné právo jej použít, a to včetně autorských práv, a že tento obsah neporušuje práva třetích stran. 
 7. Vložením odpovědi na otázku prostřednictvím www.facebook.com/optiquemaiselova Účastník poskytuje Pořadateli soutěže bezúplatnou, neodvolatelnou, časově neomezenou, nevýhradní, územně a množstevně neomezenou, přenosnou licenci (s právem poskytovat sublicence) na svou odpověď v rozsahu nezbytném k realizaci Soutěže včetně práva na užívání, uchování, reprodukci, kopírování a úpravu odpovědi a na vystavení, zveřejnění, prohlížení, vysílání, opakované vydávání a zpřístupňování odpovědi ve zvoleném čase a místě a její šíření prostřednictvím streamovacích médií. Licence zahrnuje rovněž právo odpověď upravovat, vytvářet díla odvozená z odpovědi a zapracování odpovědi do jiných děl v libovolné formě a prostřednictvím libovolného média či technologie. Účastník opravňuje Pořadatele soutěže k použití odpovědi za účelem informování o Soutěži či značce Ray-Ban® a jejich propagaci prostřednictvím libovolného média a libovolných prostředků bez ohledu na formu, techniku, způsob použití či jiné okolnosti.

 

 

VI. STÍŽNOSTI

 

 1. Účastníci jsou oprávněni podat písemný protest do 30. července 2016 na adresu Pořadatele soutěže s tímto dodatkem: „ENCOURAGE THE COURAGE – stížnost“.
 2.  Ve stížnosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa osoby podávající stížnost, přesný popis stížnosti a jeho odůvodnění. 
 3. Stížnosti budou zpracovány do 21 dnů od doručení Komisi. Odpovědi na stížnosti budou zaslány doporučeným dopisem na adresu uvedenou ve stížnosti. 
 4. Nároky z výher nejsou právně vymahatelné.

 

 

VII. RŮZNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Záležitosti, které nejsou upraveny těmito Pravidly soutěže, se řídí zákony České republiky. 
 2. Další informace o Soutěži jsou k dispozici v Optikách a prostřednictvím webových stránek www.facebook.com/optiquemaiselova.
 3. Soutěž nepořádá, nepodporuje ani nesponzoruje Facebook.com. Pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku nesprávné nebo nestandardní funkčnosti stránek Facebook.com.
 4. Každý Účastník, jenž splní požadavky uvedené v Článku III.1. výše, obdrží jednorázovou slevu ve výši 15 % na nákup dalších slunečních brýlí značky Ray-Ban® v Optikách. Slevu lze požadovat pouze v Optikách, a to do 31. srpna 2016. Po tomto dni právo na slevu zaniká. Při požadování slevy může být Účastník vyzván k předložení stvrzenky uvedené v Článku III.1.c.

 

Praha, 11.dubna 2016

 

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel